Karim Kennuf

Ratar n ijj n umezruy

Wenni war ghar yedji idvennadv war ghars tiwacca,
War dayes bu rehriq deg ur zi ghad yaca
Ma tettud a Yarrif min xaf c zman yura
ar ami yesrewrew uxfif cedvhen imedrura?

Ma tettud aseggûs di reomar iragha
Ar ami yenti wawar di buhber itugha
Ad twarid timessi tcarrez di rewdva
Mkur ma ghad taremced ad tafed mazigh yewdva
Jar ibriden irtex daxer yezvra barra
Ar ami tidvarq wassam def ûss umi yewta
Ma d axraf yedjuzen ma x zzect i nesgha
Ma d rqars iwehcen yeffuden uca yengha?

Arrif mara tettud ismawen i da tugha
Nec ism inu yeddar d asegwes itmengha
D ratar n ij n umezruy iruban iceyyedv
Xafi war itmuttuy axmi ntwaxiyyedv
Yeqqen ghar zman inu ghar uceddi yemhedv
Aceddi d ayezzim ireddu icehhedv
Rehriq inu amcum aqqat oad dayi iteqqed
war yedji d ayezzum yareq dayi d asfedv
yeddar ayi d tadjest idjiyfa yi reqnedv
itasa yi d d buhber di recfen yehnunnedv
ma ughir a mummu ynu thajit ad ten oawed
taqessist a d rebhar ghar itran ad tawedv?

man oawed x tyemmet ar ami mmis i t tefqed
ar ami nnan igaj ur nnes innecqedv
nigh axwaxfif yemmuzzeren arami d xanegh yejjadv
ar ami yejja tidvewdvin deg ibriden n reqqedv
wenni war yeccarwen ghar tnimart awedv
tesseqsid x umcan ifaryen d rehwedv
dinni tewdva zzehmet, dinni buhber innexqedv
dinni tragha tmazight mayemmi dayi tneqqedv


Yura t: Kennuf Karim (Aliman)
tawiza.net
Paroles