Uccix Mhemmed

Min ghar i d-usigh?Usigh d ghar tudart
War ssinegh min i ghar i d usigh
Min ghar i d usigh?
Aseqsi ya;
Umi it gha yinigh?
Ma ad t inigh i tirra inu
Id ayi yejjin x yebri den temghaghigh?
Nigh, i yexf inu
War yessinen mani i tirigh?

***********
Min ghar i d usigh?
Ma tamara i kessigh....
Dja war tufi wi i t gha yeysin
Armani i d usigh?
Nigh, tamara dja war d ayi tessin
Armani xsegh ad snegh maymmi i d usigh?

***********
Min ghar i d usigh?
Ma usigh d ad arzugh manis i d usigh....,
Xuma ad qqimegh di tudart temseqsigh?
Nigh, usigh d ad arzugh maymmi i d usigh
Ar gha dewregh manis i d usigh?

***********
Min ghar i d usigh?
War ssinegh min ghar i d usigh?
Maca, usigh d.... djigh...
Ughir ad irigh
Ad irigh d min xsegh ad irigh
Anect zemmaregh ad irigh
S tizemmar i yeggigh.Yura t: waccix (bruxelles)
Tawiza.net
Paroles

Ayujir n wussan

D ayujir n wussan
Izeddegh di tudart d awddvar,
Itemzawar ig “lidyulujiyyat”
War yejjin timaggitin ad irint d tisveqqar
Yesghembib deg wesfarnen n tubbarcent
Yeqqimen teggam tmeghghar
Aami tedwer war ghar s mani ghar tennuffar.

D ayujir n wussan
Yesweddvar it rawggûj n wawar
D tfeqqeht n usehqar
Yeggamen deg wur nnes d idurar,
Di tudart n uzewweg
Ig yarnin ad twacar,
Tudart n uzewweg
Ig ibettvan fitu x wezvwar,
Tudart n uzewweg
Ig yessemsvebdvan irsawen n ucar
X wawar nsen amezwar.

D ayujir n wussan
Yessecmadv tamaggit nnes iredden
Yezghara ghar s jar tmeggitin n midden
Axmi war ghar s bu wuddur
Ura d min yesbeddan ifadden.
D ayujir n wussan
Iseyyeh di tudart
Am useynu di tmurt n isvemmidven
Ticri rebda yeggur
Ibriden war t’ ssinen
Ticri rebda yeggur
Ibriden war t’ ssinen


Yura t: Uccix Mhemmed
(Bruksil, di 15/10/2004)
Paroles